Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công ng272010TTBNN.doc

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công ng272010TTBNN.doc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
Số: 27/2010/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài
sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu
tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức
khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quản lý
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/01/2008 của Chính
phủ, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009
sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06/6/2003 của Chính phủ,
ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ
Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật
Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ
Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-
CP ngày 15/10/2009 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-
CP ngày 12/02/2009.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn về quy trình, thủ
tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự
nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ
chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây
dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư
tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và
các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công
nghệ, các chương trình dự án, các Ban quản lý dự án (gọi chung là đơn vị)
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thực hiện việc đầu tư sửa
chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn vốn sự nghiệp có
tính chất đầu tư áp dụng theo Thông tư này.
2. Đối với các Ban quản lý dự án sử dụng kinh phí chi ban quản lý dự
án từ nguồn đầu tư để sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm
có thể áp dụng theo Thông tư này.
Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ
tài sản cố định
1. Việc đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định phải căn cứ
theo tiêu chuẩn, định mức đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp
luật hiện hành và bảo đảm thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí.
2. Khi thực hiện việc đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố
định chủ đầu tư phải căn cứ kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí đã được Bộ
chấp thuận và phê duyệt chủ trương.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Lập kế hoạch và giao dự toán hàng năm
1. Hàng năm, các đơn vị lập kế hoạch dự toán đầu tư sửa chữa lớn,
xây dựng nhỏ tài sản cố định và tổng hợp cùng với dự toán ngân sách hàng
năm của đơn vị theo quy định, cụ thể:
a) Căn cứ vào số phân bổ về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước do
Bộ Tài chính thông báo, Vụ Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với
Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phân bổ số
kiểm tra và thông báo số kiểm tra về dự toán chi ngân sách đầu tư sửa chữa
lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm cho các đơn vị.
b) Các đơn vị căn cứ theo tiêu chuẩn, định mức và kế hoạch để lập kế
hoạch dự toán đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định và gửi dự
toán về Vụ Tài chính đồng thời gửi Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
(đối với đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định từ nguồn sự
nghiệp khoa học), Vụ Tổ chức cán bộ (đối với đầu tư sửa chữa lớn, xây
dựng nhỏ tài sản cố định từ nguồn sự nghiệp giáo dục đào tạo chương trình
mục tiêu) trước ngày 10/7; Vụ Tài chính xem xét tổng hợp kế hoạch dự toán
báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25/7 để gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo
Thủ tướng Chính phủ.
2. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao Dự toán thu, chi
ngân sách nhà nước, và được cấp có thẩm quyền thẩm định phương án phân
bổ vốn, theo ủy quyền của Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tài chính giao dự toán
chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị dự toán trực thuộc, hoàn thành trước
ngày 31/12.
3. Căn cứ dự toán ngân sách được giao và khả năng các nguồn kinh
phí khác của đơn vị, đơn vị lập kế hoạch sử dụng kinh phí ngoài thường
xuyên và nguồn kinh phí khác trình Bộ (Vụ Tài chính) phê duyệt, hoàn
thành trước ngày 15/2.
Điều 5. Thẩm quyền phê duyệt chủ trương và thủ tục đầu tư sửa
chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định
Căn cứ vào kế hoạch được phê duyệt, đơn vị thực hiện trình Bộ (hoặc
tự phê duyệt theo phân cấp) phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa lớn, xây
dựng nhỏ.
1. Bộ trưởng phê duyệt chủ trương và thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây
dựng nhỏ tài sản cố định có tổng giá trị trên 2 tỷ đồng và các tài sản là nhà,
đất, công trình xây dựng, phương tiện vận chuyển, vườn cây lâu năm, đàn
gia súc giống gốc.
2. Bộ trưởng giao thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa
lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định có tổng giá trị từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ
đồng cho thủ trưởng các đơn vị sau:
a) Vụ trưởng Vụ Tài chính phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa lớn,
xây dựng nhỏ tài sản cố định (đối với tất cả các nguồn trừ nguồn sự nghiệp
khoa học và chương trình mục tiêu thuộc nguồn sự nghiệp đào tạo);
b) Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phê duyệt chủ
trương đầu tư sửa chữa lớn từ nguồn sự nghiệp khoa học;
b) Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ phê duyệt chủ trương đầu tư sửa
chữa lớn, từ nguồn sự nghiệp đào tạo (chương trình mục tiêu).
3. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ kế hoạch, dự toán được cấp có thẩm
quyền phê duyệt, trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức sử dụng và sự cần thiết
phải đầu tư, phê duyệt chủ trương, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng
nhỏ tài sản cố định có tổng giá trị dưới 500 triệu đồng (trừ các tài sản là nhà,
đất, công trình xây dựng, phương tiện vận chuyển, vườn cây lâu năm, đàn
gia súc giống gốc).
Điều 6. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa lớn,
xây dựng nhỏ tài sản cố định
1. Tờ trình đề nghị của đơn vị về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư
sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định.
2. Bản thuyết minh nêu rõ sự cần thiết, mô tả khái quát diện tích, quy
mô, dự kiến kinh phí.
3. Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định tại
Điểm 4, Điều 35 Luật Xây dựng.
4. Kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí ngoài thường xuyên hoặc các
nguồn kinh phí khác được Bộ phê duyệt
5. Đĩa mềm hoặc file điện tử danh mục xin đầu tư sửa chữa lớn xây
dựng nhỏ (Mẫu biểu số 01 ban hành theo Thông tư số 112/2006/TT-BTC
ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính).
Điều 7. Trình tự tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ phê duyệt kế hoạch và
chủ trương đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định
1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
a) Văn thư Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ Tổ chức Cán
bộ và Vụ Tài chính (gọi tắt là Vụ) tiếp nhận hồ sơ từ văn thư Bộ hoặc đơn vị
gửi trực tiếp đến văn thư Vụ theo thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản
2 Điều 5.
b) Lãnh đạo Vụ xử lý văn bản, chuyển Tổ chuyên môn hoặc phòng
chuyên môn để giao chuyên viên thụ lý hồ sơ.
c) Chuyên viên được giao thụ lý, kiểm tra hồ sơ hoàn chỉnh theo quy
định tại Điều 6. Trường hợp hồ sơ chưa đúng hoặc thiếu so với quy định có
trách nhiệm thông báo cho đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 5
ngày làm việc (kể từ ngày hồ sơ đến văn thư)
2. Xem xét hồ sơ, thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:
a) Trách nhiệm của chuyên viên được giao tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra
xem xét hồ sơ, soạn thảo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa
lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định trình Lãnh đạo Vụ phê duyệt hoặc trình
Lãnh đạo Vụ ký trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, phát hành văn bản và chuyển
văn thư Vụ lưu theo quy định.
Thời hạn của chuyên viên được giao tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với các Quyết định trình Lãnh đạo Bộ ký: Sau 05 ngày làm việc
kể từ khi nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh của đơn vị, chuyên viên kiểm tra hồ sơ,
dự thảo Quyết định trình Lãnh đạo Vụ ký trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
- Đối với các Quyết định trình Lãnh đạo Vụ ký: Sau 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh, chuyên viên kiểm tra hồ sơ, dự thảo
Quyết định trình Lãnh đạo Vụ phê duyệt.
Điều 8. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
1. Căn cứ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa lớn, xây
dựng nhỏ tài sản cố định: các đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
công trình (Nội dung của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng và Điều 13
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình) gửi về Bộ (Cục Quản lý xây dựng công
trình làm đầu mối phê duyệt).
2. Bộ ủy quyền
a) Cục Quản lý xây dựng công trình quyết định phê duyệt báo cáo
KTKT-XD công trình có tính chất đầu tư xây dựng công trình.
b) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi
công và dự toán để người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ
thuật.
c) Chủ đầu tư phê duyệt chủ trương đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
(với xây dựng: Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) đối với các dự
án dưới 500 triệu đồng.
Điều 9. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu
1. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư (khi đã có kết quả thẩm
định) dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đồng thời là
người có thẩm quyền quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công ng272010TTBNN.doc