Bản chất giai cấp công nhân của Đảng cầm quyền trong thời đại ngày nay

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bản chất giai cấp công nhân của Đảng cầm quyền trong thời đại ngày nay

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
MỞ ĐẦU
Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, mang bản chất giai
cấp công nhân. Trong quá trình phát triển, dù với các tên gọi khác nhau, nhưng
Đảng ta luôn luôn mang bản chất giai cấp công nhân. Bản chất giai cấp công nhân
của Đảng thể hiện ở chỗ: mục tiêu, lý tưởng của Đảng là chủ nghĩa xã hội và chủ
nghĩa cộng sản; nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh; nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là tập trung dân chủ; Đảng liên
hệ mật thiết với quần chúng; lấy phê bình và tự phê bình làm quy luật phát triển…
Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã đề ra Cương lĩnh đúng đắn, vạch ra con
đường cứu nước khác về chất so với những con đường cứu nước do những nhà yêu
nước đương thời vạch ra và đã bị bế tắc, thất bại. Chính cương lĩnh này đã đặt nền
tảng cho một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, chưa từng có trong lịch sử dân tộc: giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn
kết, thống nhất của toàn dân tộc có chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc
cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn trong chặng đường lịch sử dân tộc
79 năm qua.
Đánh giá ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
“Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách
mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức
lãnh đạo cách mạng”.
Điều lệ Đảng do Đại hội X thông qua ghi: “ Đảng cộng sản Việt Nam là đội
tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai
cấp công nhân, nhân dân lao động của dân tộc”.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích không chỉ
của giai cấp công nhân mà còn vì lợi ích của nhân dân lao động, của toàn dân tộc.
Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
ích nào khác. Chính vì vậy mà Đảng ta được nhân dân thương yêu, cưu mang, đùm
bọc, giúp đỡ, thừa nhận là Đảng của chính mình, gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là
"Đảng ta”. Đó là vinh dự, là niềm tự hào lớn, không phải Đảng nào trên thế giới
cũng có được.
Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề
bản chất giai cấp công nhân của Đảng và đề ra các chủ trương, giải pháp giữ vững
và tăng cường bản chất ấy, xem đó là yêu cầu sống còn của Đảng, nhờ đó Đảng đã
không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt
Nam, từng bước giành độc lập dân tộc và đưa đất nước tiến lên theo định hướng xã
hội chủ nghĩa, đồng thời cũng chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng kiên
định, mẫu mực trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, việc
tiếp tục khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng và tăng cường bản chất
ấy là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Nghiên cứu, tìm giải pháp tăng cường lãnh đạo và sức chiến đấu cao trong
điều kiện hiện nay thực sự là vấn đề rất cấp thiết và cấp bách cả về lý luận và thực
tiễn.
Đó cũng là nội dung đề tài: “Bản chất giai cấp công nhân của Đảng cầm
quyền trong thời đại ngày nay thuộc học phần Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản”.
2
NỘI DUNG
Để làm rõ bản chất giai cấp công nhân của Đảng cầm quyền trong thời đại
ngày nay, chúng ta lần lượt nghiên cứu, làm rõ các nội dung sau:
1/- ĐẢNG CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ RA ĐỜI CHÍNH ĐẢNG CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN:
1.1 Khái niệm của Đảng Chính trị:
Đảng là tổ chức chính trị của những người cùng chung một tư tưởng, Đảng
chỉ bao gồm những đại biểu ưu tú nhất của một giai cấp, tự nguyện tập hợp trong
một tổ chức, sinh hoạt và hoạt động theo những nguyên tắc, quy tắc nhất định;
Đảng đại biểu cho quyền lợi của giai cấp, lãnh đạo giai cấp và sẵn sàng chiến đấu,
hy sinh để bảo vệ lợi ích của giai cấp.
1.2 Nguồn gốc của Đảng Chính trị:
Trong xã hội loài người, mỗi khi có vấn đề liên quan đến chính trị, lợi ích về
quyền lực của nhóm người này đối với nhóm người khác là có sự xuất hiện những
phe đảng, băng đảng... Dưới chế độ Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lệ chưa
hình thành Đảng chính trị, đến chế độ phong kiến cũng chưa xuất hiện Đảng chính
trị, tuy nhiên đã bắt đầu có mần móng của Đảng chính trị như: bè đảng, băng đảng,
nhóm đảng... hay những hình thức tương tự. Đặc điểm của những tổ chức này là tập
hợp những người có chung lợi ích, ước nguyên, tự liên kết, liên minh với nhau ở
các bàn trà, tiệc rượu. Họ cam kết với nhau bằng lời thề hay ước hẹn.... Bè đảng,
băng đảng, nhóm đảng... không có cương lĩnh, điều lệ, tổ chức lỏng lẻo, mang tính
tự phát. Đến thế kỷ XVI, quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa đã phát triển ngay
trong lòng xã hội phong kiến Châu âu; giai cấp Tư sản hình thành và mâu thuẫn
ngày càng sâu sắc với giai cấp phong kiến, đòi hỏi phải có cuộc cách mạng xã hội
do giai cấp Tư sản lãnh đạo. Những người có nhu cầu và điều kiện đã thành lập tổ
chức chính trị của mình, đầu tiên trong các cuộc cách mạng tư sản là giai cấp tư
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
sản. Đó là Đảng chính trị. Như vậy, đến chế độ tư bản chủ nghĩa Đảng chính trị đã
thực sự xuất hiện. Giai cấp tư sản đã sử dụng Đảng chính trị của mình làm phương
tiện đấu tranh để giành quyền lực chính trị, bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản. Khi
đó giai cấp vô sản cũng cần có Đảng chính trị của mình để làm công cụ đấu tranh
bảo vệ lợi ích giai cấp vô sản, đó là đòi hỏi khách quan của phong trào công nhân
và nhân dân lao động.
1.3 Đặc điểm của Đảng Chính trị:
Đảng chính trị có những đặc điểm cơ bản là:
- Hình thành trên cơ sở liên minh tự nguyện của những người cùng chung tư
tưởng, theo đuổi một mục đích nhất định, ra sức đấu tranh giành và giữ chính
quyền để thực hiện đường lối chính trị của giai cấp mình.
- Thông qua tuyên truyền, thuyết phục mà truyền bá các quan điểm, tư tưởng
của giai cấp và tập hợp những người cùng chí hướng. Đảng thu hút vào hàng ngũ
của mình bộ phận tích cực nhất của giai cấp, chứ không phải toàn bộ giai cấp.
- Đảng đại diện cho lợi ích giai cấp, đấu tranh bảo vệ lợi ích giai cấp.
- Đảng có nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt nội bộ thích hợp, có khả năng tổ
chức và vận động quần chúng.
- Đảng có trụ sở, văn phòng, các cơ quan thông tin báo chí, xuất bản...
Trên thế giới có nhiều loại Đảng chính trị: Đảng Tư sản; Đảng Cộng sản;
Đảng Địa chủ; Đảng Nông dân; Đảng Tiểu tư sản; Đảng Dân tộc; Đảng Tôn giáo;
Đảng Sắc tộc.
Tuy nhiên, không phải Đảng chính trị nào cũng trở thành Đảng cầm quyền.
Để trở thành Đảng cầm quyền thì Đảng chính trị đó phải đảm bảo các điều kiện cơ
bản, trong đó nhất thiết phải Đảng đó phải tồn tại và hoạt động hợp pháp; Đại diện
cho giai cấp có cơ sở kinh tế-xã hội; Nắm được cả quyền lập pháp, hành pháp và tư
pháp; Bảo vệ lợi ích của giai cấp nhưng đồng thời thống nhất với lợi ích quốc gia,
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
dân tộc và theo kịp thời đại; Phải chăm lo xây dựng tổ chức, biết tập hợp và được
quần chúng cử tri ủng hộ; Có chính sach đối ngoại phù hợp.
1.4 Tóm lại:
Đảng chính trị là tổ chức tự nguyện của những người cùng chung một tư
tưởng, bao gồm những đại biểu ưu tú nhất của một giai cấp, có tổ chức, sinh hoạt
và hoạt động theo những nguyên tắc, quy tắc nhất định; đại biểu cho quyền lợi của
giai cấp, lãnh đạo giai cấp và sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ lợi ích của giai
cấp.
Trong xã hội loài người, khi có vấn đề liên quan đến chính trị, lợi ích về
quyền lực của nhóm người này đối với nhóm người khác là có sự xuất hiện những
phe đảng, băng đảng... nhưng đến chế độ phong kiến cũng chỉ mới bắt đầu có mần
móng của Đảng chính trị. Đến chế độ tư bản chủ nghĩa Đảng chính trị đã thực sự
xuất hiện từ sự mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa giai cấp tư sản với gai cấp phong
kiến và quần chúng lao động. Giai cấp tư sản đã sử dụng Đảng chính trị của mình
làm phương tiện đấu tranh để giành quyền lực chính trị, bảo vệ lợi ích của giai cấp
tư sản. Khi đó giai cấp vô sản cũng cần có Đảng chính trị của mình để làm công cụ
đấu tranh bảo vệ lợi ích giai cấp vô sản, đó là đòi hỏi khách quan của phong trào
công nhân và nhân dân lao động và từ đó xuất hiện Đảng Chính trị của giai cấp vô
sản.
2/- VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỰ CẦN THIẾT
PHẢI CÓ ĐẢNG:
2.1 Vai trò lịch sử của giai cấp công nhân-Sự cần thiết phải có đảng của giai cấp
công nhân:
Cùng với việc cho ra đời chủ nghĩa duy vật biện chứng, C.Mác đã vận dụng
phương pháp biện chứng duy vật váo phân tích các hiện tượng xã hội và đã rút ra
kết luận: “Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến ngày nay (toàn bộ lịch sử
thành văn) chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp”. Nguyên nhân do khi xã hội có phân
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
chia giai cấp, mỗi giai cấp có đặc trưng và lợi ích riêng; Sự khác nhau về lợi ích
làm phát sinh mâu thuẫn giữa các giai cấp. Đó là nguồn gốc cơ bản tạo nên mâu
thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp.
Một trong những phát hiện vĩ đại của C.Mác, Ph.Ăngghen là đã phát hiện và
khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và chỉ ra những hình thức, phương
pháp thực hiện sứ mệnh đó. Hai ông đã chỉ ra quy luật phát triển của xã hội và
chứng minh sự diệt vong của Chủ nghĩa tư bản cũng như thắng lợi của Chủ nghĩa
xã hội là cùng một tấ yếu như nhau; mà còn phát hiện ra lực lượng xã hội có khả
năng bước quá độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội là giai cấp công nhân.
Theo Lênin, điểm chủ yếu trong học thuyết của C.Mác là “làm sáng rõ vai trò lịch
sử thế giới của giai cấp vô sản và xây dựng xã hội chủ nghĩa”. Vai trò lịch sử của
giai cấp công nhân là do nhân tố khách quan quy định.
Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những vấn
đề chủ yếu nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nó đã được C.Mác, Ph.Ăngghen luận
chứng một cách khoa học xuyên suốt trong nhiều tác phẩm và được Lênin tiếp tục
phát triển trong những điều kiện lịch sử mới. Ngay từ cuối năm 1844, trong tác
phẩm “Góp phần phê phán triết học Pháp quyền của Hê-ghen”, lần đầu tiên C.Mác
đã nêu lên vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và những điều kiện mà qua
đó nó xóa bỏ quan hệ bóc lột TBCN, thiếp lập quan hệ xã hội mới. Tiếp đến, bản
“Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản” là một sự khái quát về lý luận phong trào cách
mạng của giai cấp công nhân giữa thế kỷ thứ XIX và bộ “Tư Bản” đã giải phẫu xã
hội tư bản chủ nghĩa, vạch rõ cơ sở kinh tế của cơ cấu xã hội và những xu hướng
tiếp tục phát triển của nó, đặt cơ sở cho việc giải thích vai trò của giai cấp công
nhân trong việc tạo ra những giá trị vật chất, trong việc thủ tiêu phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa và xây dựng xã hội mới. Đến thời kỳ này, nhiều phạm trù,
khái niệm cơ bản nhất đã được xác lập và về sau nó sẽ được tiếp tục phát triển.
6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Trong điều kiện mới Lênin đã phát triển lý luận Mác-xít về giai cấp công
nhân như là “điều chủ yếu của học thuyết Mác”. “Trong tất cả mọi giai đọan đấu
tranh vì một thế giới mới, vì chủ nghĩa cộng sản, giai cấp công nhân là lãnh tụ của
phong trào cách mạng, là người lãnh đạo của nhân dân lao động”. Lê-nin đã cụ thể
hóa sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trong điều kiện của cách mạng vô sản và
chuyên chính vô sản.
Ph. Ăngghen khẳng định “Giai cấp vô sản trải qua nhiều giai đoạn tiến triển
khác nhau. Cuộc đấu tranh của họ chống giai cấp tư sản bắt đầu từ lúc họ mới ra
đời”
Nhưng giai cấp vô sản chỉ có thể hành động với tư cách là một giai cấp khi
tự tổ chức được một chính đảng độc lập, đối lập với các chính đảng cũ do giai cấp
hữu sản lập ra.
Ph.Ăngghen khẳng định: “Để cho giai cấp vô sản đủ vững mạnh để chiến
thắng trong giờ phút quyết định, cần phải-và điều này Mác và tôi chủ trương từ
năm 1847- thành lập một đảng riêng biệt,khác hẳn các đảng khác và đối lập hẳn với
các đảng này, một đảng giai cấp tự giác.”
Như vậy, chính đảng ra đời là một tất yếu lịch sử và là sản phẩm tự nhiên của
cuộc đấu tranh giai cấp, đạt đến trình độ đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất mọi
hoạt động của giai cấp, nhằm hướng các nỗ lực chung vào mục tiêu chống lại giai
cấp đối lập- cùng với nhà nước thống trị của giai cấp đó.
Cuộc đấu tranh của các chính đảng là biểu hiện hoàn chỉnh nhất,đầy đủ nhất
và rõ rệt nhất của cuộc đấu tranh chinh trị của giai cấp.Chính đảng của bất cứ giai
cấp nào cũng ra đời theo quy luật đó, tứ là ra đời từ chính yêu cầu của cuộc đấu
tarnh giai cấp.
Theo quy luật đó, Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp vô sản, là
người truyền bá lý luận cách mạng. Không có đội tiên phong như vậy thì không thể
có được thắng lợi của giai cấp vô sản. Để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử, giai
7
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
cấp công nhân cần có một đảng với các tư cách như: Người tuyên truyền lý luận
cách mạng; Người tổ chức toàn bộ cuộc đấu tranh thực tiễn của giai cấp vô sản
nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài; Của một tổ
chức có nhiệm vụ phối hợp và hướng dẫn hành động cách mạng của giai cấp vô sản
và cuối cùng là tư cách của một cơ sở đào tạo, rèn luyện cán bộ cách mạng.
Sứ mệnh chủ yếu của Đảng Cộng sản là: Đoàn kết và lãnh đạo giai cấp công
nhân trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, vì thắng lợi của cách mạng xã hội
chủ nghĩa, vì sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
2.2 Những nội dung của Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân:
Các Đảng Cộng sản trên thế giới nói chung và Đảng Cộng sản Việt nam nói
riêng đều lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành
động của Đảng. Đó là vì Chủ nghĩa Mác-Lênin là một hệ thống lý luận thống nhất,
cách mạng và khoa học; Học thuyết đó chỉ cho Đảng ta con đường, biện pháp, lực
lượng để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã
hội trên phạm vi cả nước.
Đảng Cộng sản là đội tiên phong, có tổ chức và là hình thức tổ chức giai cấp
cao nhất của giai cấp công nhân. Đảng là tổ chức chính trị, bao gồm những đại biểu
ưu tú của giai cấp, giác ngộ và có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Vì vậy Đảng là đội
tiên phong, là lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân.
Lênin khẳng định “chỉ đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì
mới có khả năng làm tròn vai trò người chiến sĩ tiên phong”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng dạy: lý luận như bó đuốc soi đường, không
có lý luận thì như người đi trong đêm tối lần mãi mà không thấy đường ra.
Khi đã lãnh đạo giành chính quyền, hệ thống chính quyền xã hội chủ nghĩa
đã được thiết lập thì Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị. Đó là một tất yếu
khách quan. Lênin khẳng định “Đảng là lực lượng duy nhất đủ bản lĩnh chính trị,
năng lực và uy tín để lãnh đạo xã hội, đủ sức lãnh đạo và tổ chức một xã hội mới...
8
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Để thực hiện tốt nhiệm vụ là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo
đất nước, Đảng Cộng sản phải thực hiện tốt các nội dung sau:
- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đây là nguyên tắc cơ bản trong
xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Nó là một trong những điều
kiện tăng cường sức chiến đấu của Đảng, phát huy tính chủ động sáng tạo của các
tổ chức đảng và từng đảng viên.
- Đoàn kết thống nhất trong đảng cả về ý chí và hành động, thống nhất về
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó thường xuyên thực hiện tốt tự phê bình và
phê bình, xem đây là quy luật phát triển của Đảng, là biện pháp quan trọng nâng
cao trí tuệ, phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn ở trong Đảng. Chủ tịch Hồ Chí
Minh từng dạy: Đoàn kết thống nhất là nguồn sức mạnh của Đảng. Đoàn kết thống
nhất là vấn đề cơ bản của cách mạng nước ta.
- Đảng gắn bó chặt chẽ với quần chúng nhân dân lao động, phải khắc phục
bệnh quan liêu, xa rời quần chúng.
- Tăng cường phát triển đảng viên từ những đại biểu ưu tú của giai cấp công
nhân và nhân dân lao động, cải thiện thành phần, nâng cao chất lượng đảng.
- Đảm bảo tính chất quốc tế của Đảng Cộng sản. Đây chính là điều kiện tiên
quyết đảm bảo cho giai cấp vô sản giành thắng lợi trong cuộc đấu tarnh chống giai
cấp tư sản, lật đổ thống trị của giai cấp tư sảnm xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa và
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
3/- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM:
3.1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng:
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-
Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Học thuyết Mác - Lênin khẳng định rằng: Đảng cộng sản là sản phẩm của sự
kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Quy luật chung này được
9
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Nguyễn Ái Quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam, nơi giai cấp công
nhân còn ít về số lượng, nhưng người vô sản bị áp bức, bóc lột thì nhiều. Và Người
đã nói rằng: “muốn cách mệnh thành công trước hết phải có Đảng cách mệnh.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm học thuyết dẫn đường. Giai cấp công nhân nhỏ
bé ở một nước thuộc địa nhưng vẫn là giai cấp duy nhất nhận sứ mệnh lịch sử lãnh
đạo cách mạng”.
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin -
hệ tư tưởng của giai cấp công nhân ngày càng có tác động mạnh mẽ vào phong trào
yêu nước và phong trào công nhân thế giới. Chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa
Cộng sản trong đó vai trò công nhân là tiên phong.
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nước ta là nước thuộc địa nửa phong kiến;
mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và phong kiến tay
sai là mâu thuẫn cơ bản, bao trùm toàn xã hội lúc bấy giờ. Giai cấp công nhân Việt
Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.
Cũng như nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác, giai cấp công nhân
Việt Nam bị ba tầng áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến và tư sản, phần lớn
xuất thân từ nông dân.
Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam tuy còn
trẻ, số lượng ít, trình độ vǎn hoá, kỹ thuật còn thấp. Vào năm 1920, nước ta có
khoàng 22 vạn công nhân, chiếm 1% dân số. Đây là tỷ lệ có ý nghĩa lớn đối với
nước thuộc địa nửa phong kiến. Tuy chiếm tỷ lệ 1% dân số, nhưng đó là giai cấp
đại biểu cho lực lượng sản xuất tiến bộ nhất, sống tập trung, có ý thức kỷ luật, có
nǎng lực cách mạng triệt để và có tinh thần quốc tế vô sản.
Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sinh ra trong điều kiện nước thuộc địa, hoạt
động trong phong trào cách mạng ở nhiều nước và châu lục khác nhau.Thực tiễn
hoạt động cách mạng phong phú của Nguyễn Ái Quốc không giống với C.Mác,
Ph.Ăngghen và Lênin. Cùng với việc tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái
10

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bản chất giai cấp công nhân của Đảng cầm quyền trong thời đại ngày nay