lệnh tích phân cơ bản matlabx

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu lệnh tích phân cơ bản matlabx

Thông báo biến x là một biến kí hiệu (symbolic)
syms x
Nhập vào hàm f, ví dụ f(x)=x^2-3x+1
f=x^2-3*x+1
Tính giá trị của hàm
Tính giá trị của f tại một điểm, chẳng hạn tại x=2
subs(f,x,2)
Tính đạo hàm
Tính đạo hàm của hàm f theo biến x
diff(f,x)
Vẽ đồ thị hàm một biến
Vẽ đồ thị hàm f, chẳng hạn với x từ 1 tới 2
ezplot(f,[1,2])
Tích phân của hàm một biến
Tính tích phân không xác định của hàm f theo biến x
int(f,x)
Tính tích phân xác định của hàm f theo biến x, với x từ 1 tới 2
int(f,x,1,2)
Nhập hàm nhiều biến ở dạng kí hiệu
Nhập vào một hàm nhiều biến
syms x y
f=x^2*y^3-3*x*y^2
Tính giá trị của hàm hai biến
Tính giá trị của f tại một điểm, chẳng hạn tại x=2, y=3
subs(subs(f,x,2),y,3)
Tính đạo hàm riêng
Tính đạo hàm riêng của f theo biến y
diff(f,y)
Vẽ đồ thị hàm hai biến
Vẽ đồ thị hàm f trên khoảng x từ 1 tới 2, y từ 3 tới 4
ezsurf(f,[1,2,3,4])
Tính tích phân bội
Tính tích phân của f trên hình hộp chữ nhật x từ 1 tới 2, y từ 3 tới 4:
Đưa về tích phân lặp:
int(int(f,x,1,2),y,3,4)
Vẽ mặt cho bởi phương trình tham số
Ví dụ vẽ mặt cầu x=sin(u)cos(v), y=sin(u)sin(v), z=cos(u), u từ 0 tới pi, v từ 0 tới 2pi:
syms u v
ezsurf(sin(u)*cos(v),sin(u)*sin(v),cos(u),[0 pi 0 2*pi])
mẫu lệnh tổng quát là
ezsurf(x,y,z,[a b c d])
tham số thứ nhất biến thiên từ a tới b, tham số thứ hai biến thiên từ c tới d.
Tính xấp xỉ tích phân
Tính xấp xỉ tích phân của hàm f (x) với x từ a tới b:
Vì đây không còn là phép toán kí hiệu nữa mà là phép toán số (numerical), nên cần
chuyển f thành một dạng hàm khác, gọi là inline.
Ví dụ tích tích phân f(x)=e^(x^2) từ 0 tới 1:
Nhập hàm f ở dạng inline
f=inline('exp(x.^2)')
Chú ý có dấu chấm trước toán tử ^ (Matlab dùng nó để tính toán trên ma trận).
Tính xấp xỉ tính phân của f:
quad(f,0,1)
Vẽ trường vectơ 2 chiều
Ví dụ: Vẽ trường (P(x,y),Q(x,y)) với P(x,y)=2x+3y, Q(x,y)=3x^2-y^5 trên hình chữ nhật x
từ -1 tới 1, y từ -2 tới 2.
Nhập vào trường:
P=inline('2*x+3*y','x','y')
Q=inline('3*x^2-y^5','x','y')
Cho biến x chạy từ -1 tới 1, lấy 10 điểm chia; cho biến y chạy từ -2 tới 2, lấy 10 điểm
chia:
x=linspace(-1,1,10)
y=linspace(-2,2,10)
Tạo một lưới các điểm ứng với các điểm chia trên:
[X,Y]=meshgrid(x,y)
Tính giá trị của trường tại các điểm chia này:
p=P(X,Y)
q=Q(X,Y)
Vẽ các vectơ của trường tại các điểm này:
quiver(X,Y,p,q)

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu lệnh tích phân cơ bản matlabx