VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI THẢO LUẬN
MÔN : LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Họ và Tên : Nguyễn Đức Duyệt
Lớp : CN Triết học K08
Chủ đề : VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI VIỆC THÀNH LẬP
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1920 – 1930 )
SƠ LƯỢC ĐỀ CƯƠNG BÀI THẢO LUẬN :
1. Sơ lược về tiểu sử của Nguyễn Ái Quốc
2. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong hành trình tìm đường cứu
nước đến khi bắt gặp chủ nghĩa Mác-Lênin và tin theo chủ nghĩa Mác.
3. Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930 và
vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này.
4. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
(3/2/1930 ).
5.Kết luận và bài học kinh nghiệm.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
I.Sơ lược về tiểu sử của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh ).
Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất
Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều
bí danh, bút danh khác) sinh ngày 19/5/1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh
Nghệ An, mất ngày 2/9/1969 tại Hà Nội.
Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có
truyền thống yêu nước, anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất
nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của
Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh
chống thực dân, Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem
lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.
Với tình cảm yêu nước thương dân vô hạn, năm 1911 Người đã rời Tổ quốc đi sang
phương Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc
II. . Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong hành trình tìm đường cứu
nước đến khi bắt gặp chủ nghĩa Mác-Lênin và tin theo chủ nghĩa Mác.
Ngày 5/6/1911 – Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng
đi sang các nước phương tây tìm đường cứu nước.
Giữa tháng 12/1912, Nguyễn Tất Thành tới nước Mỹ, Người dành một phần thời
gian để lao động kiếm sống, còn phần lớn thời gian dành cho học tập, nghiên cứu
Cách mạng tư sản Mỹ năm 1776. Khi thăm pho tượng Thần Tự Do, Bác không để ý
đến ánh hào quang trên đầu tượng mà chỉ xúc động trước cảnh những nô lệ đen
dưới chân tượng.Cuối năm 1913, Nguyễn Tất thành từ Mỹ sang Anh.Năm 1917,
Người từ Anh trở lại Pháp. Một thời gian sau, Người tham gia Đảng Xã hội
Pháp.Trong thời gian đó Người đã đi nhiều nơi phân biệt rõ bạn và thù. Năm1919,
Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
− 18/6/1919, Các nước Đế quốc thắng trận họp hội nghị Vecxai để chia lại thị
trường thế giới. Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở
Pháp đã đưa tới hội nghị bản yêu sách 8 điểm đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận
các quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.
Những yêu sách nói trên không được chấp nhận nhưng đòn tấn công trực diện đầu
tiên đó của nhà cách mạng trẻ tuổi vào bọn Đế quốc đã có tiếng vang lớn đối với
Nhân dân Việt Nam, Nhân dân Pháp và Nhân dân các thuộc địa của Pháp.
− Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Luận cương của Lenin về các vấn đề dân
tộc vài thuộc địa. Từ đó, Người hoàn toàn tin theo Lenin, dứt khoát đứng về Quốc
tế thứ ba.
− Tháng 12/1920, Bác tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng xã hội Pháp tại Tours (từ
25 đến 30 tháng 12 năm 1920) và bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba
và lập ra Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một trong những sáng lập viên của Đảng
Cộng sản Pháp, tách khỏi Đảng Xã hội. Điều này đánh dấu bước ngoặt trong hoạt
động của Nguyễn Ái Quốc, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lenin và
theo còn đường Cách mạng vô sản. Giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối
giải phóng dân tộc
III. Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930
và vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này.
- Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp. Khi Cách mạng tháng Mười Nga thành
công,Người tham gia những hoạt động chính trị sôi nổi ngay trên đất Pháp như :
tham gia hoạtđộng trong phong trào công nhân Pháp. Năm 1919, Người tham gia
Đảng Xã hội Pháp.
- Tháng 6 - 1919, Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt nhóm người yêu nước Việt Nam tại
Pháp gửi “ Bản yêu sách 8 điểm” đến Hội nghị Vécxai, nhằm tố cáo chính sách của
Pháp và đòi Chính phủ Pháp thực hiện các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng
của dân tộc Việt Nam.
Mặc dù không được chấp nhận, nhưng “ Bản yêu sách” đã gây tiếng vang lớn đối
với nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa của Pháp. Tên tuổi Nguyễn Ái
Quốc từ đó được nhiều người biết đến.
- Tháng 7-1920 : Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ khảo lần thứ nhất những luận cương
về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Người vô cùng phấn khởi và tin tưởng, vì
Luận cương đã chỉ rõ cho Người thấy con đường để giải phóng dân tộc mình. Từ
đó, Người hoàn toàn tin theo Lênin, dứt khoát đi theo Quốc tế thứ III.
- Tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp họp tại Tua vào cuối tháng 12-
1920,Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ III, tham gia
sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Sự
kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ
lập trường yêu nước chuyển sang lập trường Cộng sản.
- 1921: Người sáng Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp để tuyên truyền, tập
hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.
- 1922 : Ra báo “ Le Paria” ( Người cùng khổ ) vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột
dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên tự
giải phóng.
- 1923 : Sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân, sau đó làm việc ở Quốc tế
Cộng sản.
- 1924 : Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.Ngoài ra, Người còn viết nhiều bài
cho báo Nhân Đạo, Đời sống công nhân và viết cuốn sách nổi tiếng “ Bản án chế độ
thực dân Pháp” - đòn tấn công quyết liệt vào chủ nghĩa thực dân Pháp-
- Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (chủ yếu trên mặt trận tư tưởng chính trị)
nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước ta. Thời gian này tuy chưa thành lập
chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam, nhưng những tư tưởng Người truyền bá
sẽ làm nền tảng tư tưởng của Đảng sau này. Đó là :
* Chủ nghĩa tư bản, đế quốc là kẻ thù chung của giai cấp vô sản các nước và nhân
dân các thuộc địa. Đó là mối quan hệ mật thiết giữa cách mạng chính quốc và thuộc
địa.
* Xác định giai cấp công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt của cách mạng.
* Giai cấp công nhân có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong
là Đảng Cộng sản.
- Tháng 6-1925 :Người thành lập “ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên” và cho
xuất bản tuần báo “ Thanh niên” làm cơ quan ngôn luận của Hội.
- Tháng 7-1925 : Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng Quốc tế, lập ra “Hội
các dân tộc bị áp bức ở Á Đông”, có quan hệ chặt chẽ với Hội Việt Nam cách mạng
thanh niên.
- Tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện ngắn ngày để đào
tạo, bồi dưỡng cách mạng.
- Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu sau
đó đã được xuất bản thành sách “Đường Kách Mệnh.
- Từ năm 1928 : Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã xây dựng được cơ sở của
mình ở khắp nơi. Hoạt động của Hội góp phần truyền bá tư tưởng Mác- Lênin, thúc
đẩy phong trào cách mạng Việt Nam theo xu thế cách mạng vô sản. Sự ra đời và
hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng là bước chuẩn bị chu đáo về chính trị , tổ
chức và đội ngũ cán bộ cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.
- Giữa năm 1927-1930 : Nguyễn Ái Quốc đã từ Xiêm (Thái Lan ) về Trung Quốc,
với danh nghĩa đại diện Quốc tế Cộng sản triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức
cộng sản, thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam.
IV. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
(3/2/1930
Cuối thế kỷ XIX, sau khi bình định xong Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay thực thi
các chính sách thực dân hà khắc, biến nước ta từ một nước phong kiến độc lập trở
thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.
Sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc diễn ra hết
sức gay gắt, hàng loạt phong trào yêu nước theo các khuynh hướng khác nhau liên
tiếp nổ ra nhằm giải quyết mâu thuẫn chủ yếu đó. Tiêu biểu là phong trào Cần
Vương do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết khởi xướng; phong trào Đông Du của
Phan Bội Châu; phong trào cải cách của Phan Chu Trinh, khởi nghĩa Yên Thế do
Hoàng Hoa Thám lãnh đạo...Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tuy diễn ra
quyết liệt, song cuối cùng đều bị thất bại, vì thiếu một đường lối cứu nước đúng
đắn, thiếu một tổ chức lãnh đạo có khả năng tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc.
Trong bối cảnh đó, tháng 6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã
rời Tổ quốc ra đi tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Năm 1920 Nguyễn
Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác- Lê nin; đây không chỉ là
bước ngoặt đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, mà còn là
bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin đã soi rọi
cho Nguyễn Ái Quốc: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì trước hết phải có
“Đảng cách mệnh” để “trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc
với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”. Từ nhận thức đó Nguyễn Ái
Quốc ra sức chuẩn bị mọi mặt cho việc thành
lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam, Người từng bước truyền bá có hệ thống chủ
nghĩa Mác-Lê nin vào trong nước, đưa phong trào công nhân chuyển dần từ trình độ
tự phát lên tự giác; đưa phong trào yêu nước chuyển dần sang lập trường cộng sản.
Tháng 3-1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở số nhà 5D, Hàm
Long, Hà Nội, gồm có Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức
Cảnh, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Văn Tuân và Dương Hạc Đính.
Ngày 1-5-1929, tại Đại hội toàn quốc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở
Hương Cảng, đoàn đại biểu Bắc Kỳ đưa ra đề nghị thành lập Đảng Cộng sản. Đề
nghị dó không được chấp nhận, trở về nước, ngày 17-6-1929, những đảng viên
trong Chi bộ Cộng sản 5D Hàm Long đã tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản
Đảng. Ngày 25-7-1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ. Tháng
9-1929 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ. Chỉ trong
một thời gian ngắn ở Việt Nam đã có ba tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập.
Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt
Nam.Song sự tồn tại của ba tổ chức cộng sản hoạt động biệt lập trong một quốc gia
có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết của cách mạng là cần có một
Đảng thống nhất lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của
dân tộc Việt Nam, người duy nhất có đủ năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu đó của
lịch sử: thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt
Nam.
Từ ngày 3 đến 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp tại Cửu Long
(Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Tham
gia Hội nghị có các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (đại biểu
DDCSD); NguyễnThiệu, Châu Văn Liêm (đại biểu (ANCSĐ). Đại biểu ĐDCSLĐ
không đến kịp. Hội nghị nhất trí thành lập đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng
sản Việt Nam, thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm
tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử như là Đại
hội thành lập Đảng. Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và
đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX; là sản phẩm cuả sự
kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là
kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của
quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ
cách mạng, đứng đầu là đồng chí
Nguyễn Ái Quốc. Đó là một mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử
cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài
mấy chục năm. Trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do đồng chí Nguyễn
Ái Quốc khởi thảo, được Hội nghị thành lập Đảng thông qua đã xác định cách mạng
Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực
hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng
con người. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân
Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc-
Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.
V. Kết luận và bài học kinh nghiệm.
Với tấm lòng yêu nước thương dân,đau xót trước cảnh ngưòi dân mất nước ,ngày
5/6/1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cúu
nước.Sau nhiều năm bôn ba nước ngoài cuối cùng Người cũng gặp được chân lí
cách mạng đún đắn.Đó là chủ nghĩa Mác.
Nguyễn Ái Quốc chính là người truyền bá chủ nghĩa Mác vào nước ta tạo ra bước
chuyển cách mạng lớn dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là tấm gương chói lọi về tinh
thần cách mạng, chí khí kiên cường bất khuất, toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng, phục
vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, tận tụy hy sinh suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp
giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người, vì độc lập tự do, vì
chủ nghĩa xã hội cộng sản.
Kinh nghiệm thực tế và lịch sử cho thấy muốn cách mạng thành công thì điều kiện
không thể thiếu là phải có một chính đảng vững mạnh lãnh đạo. Hiểu được sự bức
thiết phải thành lập một chính đảng để phục vụ việc giải phóng dân tộc. Nguyễn ái
Quốc và các đồng chí của mình đã chuẩn bị rất chu đáo về tư tưởng chính trị và tổ
chức và đến ngày 3-2-1930, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp
chống thực dân Pháp của nhân dân ta đó là việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam,
mở ra một trang sử mới đầy vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM