Tăng cường giáo dục kĩ năng sống qua môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tăng cường giáo dục kĩ năng sống qua môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học

1
T NG C NG GI O D C ÁĂ ƯỜ Ụ
K N NG S NG QUA M N ÔĨ Ă Ố
T NHI N VÀ X H I TI U H CÊ ÃỰ Ộ Ở Ể Ọ
B o c o viên: á á PGS. Nguy n Tuy t Nga, Ths. Phan Thanh ễ ế
Hà- Vi n KHGD Vi t Namệ ệ
2
Bài 2-
M C TI U, NGUY N T C, N I DUNG Ê ÊỤ Ắ Ộ
GD KNS CHO HS PH TH NGÔỔ
Tìm hiểu về MT, NT, ND GDKNS
Làm việc nhóm(6 nhóm):

Mỗi nhóm hãy n/c tài liệu

Hai nhóm thực hiện một nhiệm vụ
- Trình bày mục tiêu GDKNS
- Trình bày nguyên tắc GDKNS
- Trình bày nội dung GDKNS
I. MỤC TIÊU GD KNS CHO HS PT

Trang bị cho HS những KT, giá trị, thái độ, KN phù
hợp

Hình thành cho HS những hành vi, thói quen lành
mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu
cực.

KNS giúp HS có khả năng ứng phó phù hợp và linh
hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày

KNS giúp HS vận dụng tốt kiến thức đã học, làm
tăng tính thực hành

Tạo cơ hội thuận lợi để HS thực hiện tốt quyền,
bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể
chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.
II. NGUYÊN TẮC GD KNS CHO HS PT

Tương tác: KNS được hình thành trong quá trình tiếp
xúc, trao đổi với người khác.

Trải nghiệm: KNS được hình thành khi người học được
thực hành trong các tình huống thực tế.

Tiến trình: KNS không thể được hình thành “ngày một,
ngày hai” mà phải có cả quá trình: nhận thức- hình thành
thái độ - thay đổi hành vi.

Thay đổi hành vi: KNS giúp người học hình thành hành
vi tích cực; thay đổi, loại bỏ hành vi tiêu cực.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tăng cường giáo dục kĩ năng sống qua môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học