12/2006/QĐ-BYT: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế”

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu 12/2006/QĐ-BYT: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế”

BỘ Y TẾ
–––––
Số: 12/2006/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý
nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế”
––––––
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11
ngày 26 tháng 7 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn
thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân cấp nhiệm vụ
quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y
tế”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
Công báo.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị liên
quan trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trịnh Quân Huấn

BỘ Y TẾ
–––
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
QUY ĐỊNH
Phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh
an toàn thực phẩm trong ngành Y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/2006/QĐ-BYT
ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
––––––––
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này phân cấp cho các cơ quan Y tế ở các tuyến Trung ương, tỉnh,
huyện và xã thực hiện nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh
an toàn thực phẩm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan y tế có chức năng quản lý nhà
nước trong ngành Y tế hoặc tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước tại địa
phương về Y tế và các cơ quan Y tế có chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước hoặc tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (sau đây gọi
tắt là các cơ quan Y tế)
Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan Y tế
Các cơ quan y tế có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm
quyền được giao trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ sự
kiểm tra, thanh tra của cơ quan Y tế ngành dọc cấp trên và cơ quan quản lý nhà
nước tại địa phương về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm cùng cấp đối với các
đối tượng được phân cấp quản lý.
Chương II
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Điều 4. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực
hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiệm vụ thực
thi, điều hành công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm
vi cả nước theo thẩm quyền được quy định tại Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT
ngày 27 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế.

2
Điều 5. Các Viện Trung ương
1. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các
tỉnh thuộc các khu vực dưới đây:
a) Viện Dinh dưỡng: 29 tỉnh miền Bắc từ Hà Tĩnh trở ra.
b) Viện Pasteur Nha Trang: 11 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình
Thuận.
c) Viện Vệ sinh-Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh: 19 tỉnh và thành
phố trực thuộc Trung ương phía Nam, bao gồm: Miền Đông Nam Bộ, Miền Tây
Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh.
d) Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên: 5 tỉnh Tây Nguyên (KonTum, GiaLai,
DăkLak, DăkNông, Lâm Đồng).
2. Nghiên cứu khoa học về thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm (các
giải pháp, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao trong
sản xuất, bảo quản, xử lý thực phẩm), trong đó Viện Dinh dưỡng là cơ quan đầu
mối quốc gia, khi đủ điều kiện, là Trung tâm kiểm nghiệm chuẩn và trọng tài quốc
gia về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về các
công tác chuyên môn, nghiệp vụ liên quan quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh
an toàn thực phẩm đối với tuyến tỉnh và tổng hợp, thống kê, báo cáo Bộ Y tế theo
quy định.
4. Tham gia quản lý nhà nước trong việc thực hiện kiểm tra nhà nước về
chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. Kiểm nghiệm
các chỉ tiêu đăng ký, các chỉ tiêu kiểm tra trọng điểm về chất lượng, vệ sinh an
toàn thực phẩm. Kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm để tìm nguyên nhân gây ngộ
độc thực phẩm, phục vụ công tác giám sát và quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn
thực phẩm.
5. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm, phương pháp thử, phát triển
và chuẩn hoá kỹ thuật kiểm nghiệm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tư
vấn và xác nhận các kết quả, kỹ thuật kiểm nghiệm về chất lượng, vệ sinh an toàn
thực phẩm.
6. Đào tạo, đào tạo lại kỹ thuật viên kiểm nghiệm chất lượng, vệ sinh an
toàn thực phẩm cho các cơ quan, cán bộ Y tế và cán bộ liên ngành cấp tỉnh và cấp
huyện có nhu cầu theo chương trình hoặc theo hợp đồng dịch vụ.
7. Điều tra xác định các vụ ngộ độc thực phẩm và triển khai các biện pháp
phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;
tham gia đánh giá, giám sát và quản lý các mối nguy về vệ sinh an toàn thực phẩm
trong khu vực.
8. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn
thực phẩm khi được yêu cầu.

3
Điều 6. Sở Y tế
Sở Y tế là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tuyến tỉnh) thực hiện quản lý nhà nước về
lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn.
1. Phòng nghiệp vụ y: là đầu mối tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế trong
các công việc dưới đây:
a) Căn cứ vào kế hoạch, sự chỉ đạo của Trung ương cũng như tình hình đặc
điểm của địa phương, tham mưu cho Giám đốc Sở đề xuất, kiến nghị với Uỷ ban
nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) tỉnh, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan
xây dựng kế hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức phân công triển
khai thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hằng năm
và 5 năm của tỉnh; tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định và tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn
thực phẩm (bao gồm cả việc ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện
các quy định của Trung ương) trên địa bàn.
b) Xây dựng kế hoạch và kiểm tra, đôn đốc các cơ quan trực thuộc Sở Y tế
triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền
qua thực phẩm, đặc biệt các bệnh có thể gây dịch, theo hướng dẫn của cấp trên.
Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các văn bản chỉ đạo tuyến dưới thực hiện.
Thực hiện việc báo cáo nhanh và báo cáo tổng hợp tình hình ngộ độc thực phẩm
về Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) theo quy định.
c) Theo thẩm quyền được Giám đốc Sở Y tế phân công, tiếp nhận hồ sơ và
trình Giám đốc Sở ký Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với thực
phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế và tổng hợp, báo cáo các việc liên quan. Tiếp
nhận hồ sơ và trình Giám đốc Sở ký Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo đối
với các thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu
chuẩn sản phẩm. Tổ chức và thực hiện kiểm tra nội dung thông tin quảng cáo.
d) Giúp Giám đốc Sở Y tế tổ chức, đăng cai tổ chức các hội thảo, hội nghị
khoa học về vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi tỉnh hoặc liên tỉnh.
đ) Hằng năm, giúp Giám đốc Sở Y tế tổ chức “Tháng hành động vì chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” trong toàn tỉnh, phát động chiến dịch truyền
thông phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, thanh tra liên ngành; chủ trì tổng kết, đánh
giá và báo cáo kết quả về Bộ Y tế.
2. Thanh tra Sở Y tế: là đầu mối tham mưu giúp Sở Y tế trong các công
việc dưới đây:
a) Chủ trì tổ chức, phối hợp tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định
của pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh
doanh thực phẩm; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về vệ
sinh, an toàn thực phẩm theo thẩm quyền.
4
b) Thanh tra việc thực hiện các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm; xác
minh, kết luận, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về vệ
sinh an toàn thực phẩm.
c) Thanh tra, xử lý, ra quyết định xử phạt các vi phạm pháp luật về vệ sinh
an toàn thực phẩm.
d) Phối hợp thanh tra liên ngành trong các chiến dịch tăng cường công tác
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (như là: Tháng hành động vì chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm, Lễ hội, Tết Nguyên đán, dịch bệnh, các sự kiện chính trị,
xã hội quan trọng).
đ) Thanh tra và tham gia thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực
quảng cáo về thực phẩm. Phối hợp với các đơn vị liên quan của Sở Văn hoá Thông
tin trong việc quản lý các thông tin quảng cáo về thực phẩm.
e) Tập huấn, đào tạo nghiệp vụ thanh tra và thanh tra chuyên ngành cho
tuyến huyện và tuyến xã, phường.
g) Đề xuất, tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an
toàn thực phẩm.
Điều 7. Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh
Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh là cơ quan chuyên môn kỹ thuật có
nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm giúp
Giám đốc Sở Y tế trong các công việc dưới đây:
1. Căn cứ vào kế hoạch của cấp trên, tình hình đặc điểm của địa phương,
phối hợp với các cơ quan liên quan, giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, tổ chức
phân công, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện kế
hoạchbảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của địa phương.
2. Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về vệ sinh an toàn thực
phẩm, phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức về chất lượng, vệ sinh an
toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng trên địa bàn quản lý.
a) Phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ, Sở Văn hoá
thông tin, Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức tuyên truyền giáo dục về chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong hệ thống
trường học từ trung học phổ thông trở lên và trong cộng đồng.
b) Tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và cấp Giấy
chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho chủ các
cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở do tỉnh quản
lý. Tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa vệ sinh an
toàn thực phẩm tuyến dưới.
3. Tham gia phối hợp các hoạt động liên ngành, kiểm tra, thanh tra chuyên
ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức công tác xét nghiệm chất lượng, vệ sinh
an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu công bố tiêu chuẩn sản phẩm cũng như các
chỉ tiêu khác về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp kỹ thuật.
5

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu 12/2006/QĐ-BYT: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế”