Báo cáo " Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở thành phố Hà Nội " ppt

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Báo cáo " Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở thành phố Hà Nội " ppt

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 218-223

218
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
đối với hệ thống chính trị ở thành phố Hà Nội
Vũ Trọng Lâm*
Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia,
24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 19 tháng 11 năm 2008
Tóm tắt. Trong hơn hai mươi năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã khắc phục
khó khăn, vượt qua nhiều thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, tạo cho Thủ đô thế mới, lực
mới, diện mạo mới. Những thành quả đạt được của Hà Nội đã góp phần quan trọng vào thành tựu
chung của cả nước. Đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện của Thủ đô Hà Nội có nhiều nguyên
nhân, trong đó có nguyên nhân là Thành uỷ Hà Nội luôn coi trọng và quyết tâm, kiên trì đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Những kết quả đổi mới trong phương thức
lãnh đạo của Thành uỷ đối với hoạt động của hệ thống chính trị, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tốt hơn vai trò quản lý và hiệu quả hoạt động của chính
quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và đoàn thể các cấp. Tuy nhiên, so
với yêu cầu đề ra, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành uỷ đối với hệ thống chính trị Thành
phố vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Bài viết đã phân tích những kết quả, thiếu sót trong lãnh đạo,
chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền Thành phố qua chặng đường hơn 20 năm đổi mới, để đúc rút
kinh nghiệm trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô những năm tiếp theo.
*
Trong hơn hai mươi năm đổi mới, Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã khắc
phục khó khăn, vượt qua nhiều thách thức, đạt
được những thành tựu to lớn, tạo cho Thủ đô
thế mới, lực mới, diện mạo mới. Những thành
quả đạt được của Hà Nội đã góp phần quan
trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đạt
được những thành tựu to lớn và toàn diện của
Thủ đô Hà Nội có nhiều nguyên nhân, trong
đó Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIV Đảng
bộ Thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh một
nguyên nhân quan trọng là: “Đảng bộ, chính
quyền đoàn kết, tích cực đổi mới nội dung và
phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng tập
trung, ráo riết, quyết liệt, hiệu quả; nói đi đôi
_______
*
ĐT: 84-4-38221638.
với làm, có trọng tâm, trọng điểm; tạo được sự
thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của
nhân dân” [1]. Đây cũng là nội dung của một
trong những bài học kinh nghiệm của công
cuộc đổi mới ở Thủ đô.
Thực tế cho thấy, trong gần 20 năm đổi
mới, nhất là trong 2 nhiệm kỳ vừa qua, Thành
uỷ Hà Nội luôn coi trọng và quyết tâm, kiên trì
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với hệ thống chính trị. Cụ thể là:
1. Đổi mới cách ra nghị quyết và học tập,
nghiên cứu nghị quyết
Để cụ thể hoá các nghị quyết của Trung
ương và của Thành phố, Thành uỷ Hà Nội đã
V.T. Lâm / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 218-223
219

tập trung xây dựng các chương trình công tác
và lãnh đạo, chỉ đạo bằng các chương trình
công tác, chú ý khắc phục tình trạng ra quá
nhiều chỉ thị, nghị quyết, có khi trùng lắp,
chồng chéo. Thành uỷ chỉ ra nghị quyết mới
có tính chuyên đề khi thật cần thiết. Những
nghị quyết còn hiệu lực, những vấn đề chưa
thực hiện được thì phải tập trung tiếp tục chỉ
đạo thực hiện.
Trong nghiên cứu, học tập nghị quyết của
Trung ương cũng như của Thành uỷ, thực
hiện theo hướng chủ động, thiết thực. Đối
với đại trà thì có hình thức thông báo nhanh,
giới thiệu những nội dung cơ bản. Đối với
những đối tượng có trách nhiệm trực tiếp
thực hiện thì được nghiên cứu sâu hơn, kỹ
hơn, tập trung theo lĩnh vực hoặc chuyên đề.
Khi nghiên cứu, học tập, không chỉ nghe giới
thiệu mà coi trọng tự nghiên cứu, dành nhiều
thời gian cho thảo luận, liên hệ thực tiễn địa
phương, kiến nghị, đề xuất những giải pháp
thực hiện. Trong thảo luận, thực hiện hình
thức đối thoại giữa người học với người có
trách nhiệm chuẩn bị các chương trình, đề án
công tác, để vừa đi sâu, gợi mở, vừa sinh
động, thiết thực.
2. Đổi mới cách chỉ đạo tổ chức thực hiện
nghị quyết
Thực tiễn cho thấy, nhiều khi có chủ
trương, nghị quyết đúng, nhưng do chỉ đạo
tổ chức triển khai không tốt, nghị quyết
không vào được cuộc sống, không biến thành
hiện thực bởi tổ chức thực hiện là công việc
khó, và vì vậy rất dễ bị buông trôi, làm lướt.
Từ thực tế đó, Thành uỷ đã đặc biệt coi trọng
đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo,
chú trọng cải tiến nhiều ở khâu này theo
hướng tập trung, kiên quyết, dứt điểm và
hiệu quả. Bắt đầu từ việc xây dựng đồng bộ
quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ, của Thường trực cấp uỷ; xác
định rõ chức trách, nhiệm vụ của từng chức
danh; quy định các mối quan hệ giữa cấp uỷ,
Hội đồng Nhân dân (HĐND), Uỷ ban Nhân
dân (UBND), MTTQ và các đoàn thể. Nghị
quyết Đại hội Đảng phải được cụ thể hoá
thành những chương trình và đề án công tác
lớn. Trên cơ sở đó, chính quyền xây dựng các
đề án, kế hoạch để thực hiện. Trong từng thời
kỳ tập trung cho những nhiệm vụ trọng tâm,
trọng điểm, những việc mới, khó, phức tạp,
những khâu then chốt cần tập trung chỉ đạo;
không ham đề ra quá nhiều, không đủ sức
thực hiện. Chú trọng xây dựng những cơ chế,
chính sách, các quy chế, quy định cụ thể.
Các nghị quyết, đề án, chương trình, kế
hoạch công tác đều phải có lộ trình, bước đi
cụ thể, phân công rõ ràng trách nhiệm của tổ
chức, cá nhân triển khai thực hiện với yêu
cầu nói đi đôi với làm, đã quyết là phải làm;
nếu bộ phận nào làm chậm, làm không hiệu
quả thì phải chịu trách nhiệm.
Từng thời gian, Thường trực cấp uỷ,
chính quyền nghe báo cáo hoặc trực tiếp
xuống các đơn vị, cơ sở kiểm tra chỉ đạo, đôn
đốc thực hiện các chương trình, đề án công
tác lớn, đặc biệt là những vấn đề khó khăn,
bức xúc; có gì khó khăn thì cùng tập trung
tháo gỡ. Các chương trình, đề án, kế hoạch
công tác phải thường xuyên được kiểm tra,
đôn đốc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết
rút kinh nghiệm, báo cáo Thường vụ hoặc
Thường trực cấp uỷ.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị
quyết của Trung ương, của Thành phố bằng
các chương trình công tác là một trong những
cách làm sáng tạo của Hà Nội. Thành uỷ
khoá XI có 8 chương trình; Thành uỷ khoá
XII có 12 chương trình; Thành uỷ khoá XIII
có 10 chương trình và Thành uỷ khoá XIV có
9 chương trình. Chương trình, đề án công tác
của cấp uỷ là cầu nối giữa các chủ trương,
định hướng với tổ chức thực hiện, ở đó thể
hiện tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp
V.T. Lâm / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 218-223
220

uỷ; đồng thời đặt cơ sở để chính quyền cụ thể
hoá trong quản lý, điều hành và giúp Mặt
trận, các đoàn thể có căn cứ để xây dựng kế
hoạch hoạt động. Các chương trình, đề án
công tác của cấp uỷ cũng tạo hành lang hợp
lý để các đơn vị cấp dưới xác định hướng đi,
cách làm trong sự phối, kết hợp cần thiết.
Chỉ đạo tập trung, ráo riết, dứt điểm, hiệu
quả đang dần trở thành phong cách lãnh đạo
chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, có hiệu ứng
lan toả tích cực trong hệ thống chính trị
Thành phố. Có thể nói, lãnh đạo, chỉ đạo bài
bản thông qua các chương trình, đề án cụ thể;
coi trọng kiểm tra, đôn đốc; sát người, sát
việc, sát cơ sở là những nét nổi bật của Đảng
bộ Hà Nội trong quá trình đổi mới.
3. Mở rộng phân cấp, phát huy tính chủ
động, sáng tạo của địa phương, đơn vị cơ sở
Chú trọng phát huy tính chủ động, năng
động, mạnh dạn, sáng tạo của các đơn vị, cá
nhân gắn với sự phối hợp giữa các cơ quan,
các ngành, các cấp trên địa bàn và với các địa
phương bạn. Kinh nghiệm cho thấy, chỉ có
chủ động, năng động, luôn luôn động não
suy nghĩ, đề xuất, đồng thời thực sự cầu thị,
biết lắng nghe thì mới phát huy được sức
mạnh tổng hợp trên địa bàn.
4. Cải tiến cách sinh hoạt, hội họp
Trên cơ sở quy chế công tác đã ban hành,
Thường vụ cấp uỷ chỉ đạo xây dựng các
chương trình công tác hàng năm và định lịch
làm việc hàng quý, hàng tháng, hàng tuần,
đồng thời phân công chỉ đạo chuẩn bị các nội
dung, xây dựng các đề án công tác. Sinh hoạt
Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trưc, giao
ban lãnh đạo Thành phố với lãnh đạo các
quận, huyện, giao ban lãnh đạo HĐND,
UBND Thành phố đã trở thành nền nếp cố
định, khoa học. Tài liệu hội nghị được gửi
trước theo quy định; đến cuộc họp chỉ tóm
tắt nội dung và nêu những vấn đề lớn, khó,
hoặc còn ý kiến khác nhau để thảo luận.
Trong hội nghị, khuyến khích tôn trọng các ý
kiến thảo luận, tranh luận dân chủ thẳng
thắn. Sau hội nghị các ý kiến chỉ đạo, kết luận
của Bí thư được thông báo bằng văn bản để
triển khai thực hiện.
5. Tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc với dân,
cùng nhau trao đổi ý kiến, tháo gỡ khó
khăn, giải quyết công việc tại chỗ
Đây cũng là một nét đổi mới đáng ghi
nhận. Các cuộc đi cơ sở cần có chủ định, tuỳ
tính chất, nội dung, để bố trí làm việc cho
hợp lý. Điều quan trọng là phải thật thiết
thực, tránh hình thức, đi phải giải quyết được
vấn đề gì, thu nhận được gì, phát hiện được
gì, tổng kết, đề xuất được gì cho Trung ương,
Thành phố, quận, huyện và cho cơ sở [2].
Ở cùng một thời điểm, Thành phố và
quận, huyện có rất nhiều việc phải làm, cần
làm. Điều quan trọng là phải xác định đúng
việc nào cần kíp trước mắt, việc nào chuẩn bị
cho lâu dài, việc nào cần làm trước, việc nào
có thể làm sau, tránh ôm đồm, dàn trải. Lãnh
đạo suy cho cùng là nghệ thuật dùng người,
mấu chốt là bố trí, phân công nhiệm vụ đúng
với năng lực, sở trường của cán bộ, giao việc
gắn với giao quyền và tăng cường kiểm tra,
giám sát, đánh giá, thưởng phạt nghiêm
minh. Thực tiễn 20 năm đổi mới đã chứng
minh rất sinh động: bố trí cán bộ đúng thì
thành công, sắp xếp cán bộ sai thì thất bại.
Những kết quả đổi mới trong phương
thức lãnh đạo của Thành uỷ đối với hoạt
động của hệ thống chính trị, đã góp phần
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của Đảng bộ; phát huy tốt hơn vai trò quản lý
và hiệu quả hoạt động của chính quyền, nâng
cao chất lượng hoạt động của MTTQ và đoàn
V.T. Lâm / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 218-223
221

thể các cấp. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra,
việc đổi mới phương thức lãnh đạo của
Thành uỷ đối với hệ thống chính trị Thành
phố vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm:
Quyết tâm đổi mới và những nội dung
đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo
của Thành uỷ chưa được quán triệt và triển
khai sâu rộng, đồng đều trong hệ thống
chính trị, trong các cấp ngành, trong cán bộ,
đảng viên. Vẫn còn những đơn vị, lãnh đạo
thiếu năng động, sáng tạo, chậm đổi mới
cách nghĩ, cách làm, thụ động trông chờ vào
sự chỉ đạo của cấp trên. Một số cấp uỷ chưa
thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung
dân chủ, vẫn còn tình trạng bao biện làm
thay, hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt
động của hệ thống chính trị. Mối quan hệ
phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với
MTTQ và các đoàn thể ở không ít đơn vị
chưa đồng bộ; tình trạng trì trệ, đùn đẩy, né
tránh trách nhiệm trong xử lý công việc, nhất
là ở cơ sở chưa được khắc phục kịp thời.
Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với
công tác tư tưởng, công tác cán bộ chậm đổi
mới; chất lượng công tác đánh giá, quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ
nhiệm cán bộ còn hạn chế; chưa có cơ chế,
chính sách phù hợp để thu hút, phát hiện,
tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng những
người có đức, có tài, thay thế kịp thời những
người yếu kém về phẩm chất và năng lực.
Một số tổ chức Đảng chưa thực sự coi trọng
đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tình
trạng hội họp, bệnh giấy tờ còn nhiều; công
tác kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm
thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương
trình, đề án công tác của cấp ủy còn yếu.
Tính chiến đấu, vai trò hạt nhân lãnh đạo của
một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn mờ
nhạt
(1)
. Trong lãnh đạo, điều hành, có nơi, có
_______
(1)
Chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày
24/10/2007 của Thành uỷ Hà Nội thực hiện Nghị quyết
lúc còn thiếu sâu sát, quyết liệt, dứt điểm.
Những thiếu sót, khuyết điểm đó là nguyên
nhân trực tiếp làm chậm tiến trình phát triển
của Thủ đô Hà Nội.
Chương trình hành động số 22-Ctr/TU
ngày 24/10/2007 của Thành uỷ Hà Nội thực
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban
chấp hành Trung ương khóa X “về tiếp tục
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với hoạt động của hệ thống chính trị” đã đề
ra mục tiêu, yêu cầu đối với việc đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ
thống chính trị, trong đó nhấn mạnh: “Đổi
mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với
hoạt động của hệ thống chính trị phải được
đặt trong tổng thể của nhiệm vụ đổi mới và
chỉnh đốn Đảng, tiến hành đồng bộ việc đổi
mới các mặt của công tác xây dựng Đảng, với
đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống
chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức; đồng bộ với đổi
mới kinh tế, xây dựng và hoàn thiện nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt
động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở
kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt
động của Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc
tập trung dân chủ, thực hành dân chủ rộng
rãi trong Đảng và toàn xã hội”. Đồng thời,
Chương trình cũng đã đề ra 4 nhiệm vụ chủ
yếu và 7 giải pháp trọng tâm đổi mới phương
thức lãnh đạo của Thành uỷ đối với các cơ
quan chính quyền (HĐND, UBND) các cấp,
các cơ quan tư pháp, MTTQ, các đoàn thể
chính trị - xã hội và công tác cán bộ. Vừa qua,
theo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh
địa giới hành chính của Thủ đô Hà Nội, từ
ngày 1/8/2008, đã hợp nhất toàn bộ diện tích
tự nhiên và dân số của tỉnh Hà Tây; toàn bộ

Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương khoá
X “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.
V.T. Lâm / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 218-223
222

diện tích tự nhiên và dân số của huyện Mê
Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện
Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) về Thành phố Hà
Nội. Trước bối cảnh mới và yêu cầu phát
triển mới, Thành phố Hà Nội cần tiếp tục xác
định việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần
thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (khoá X)
“về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng đối với hoạt động của hệ thống
chính trị” là nhiệm vụ trọng tâm, thường
xuyên, lâu dài trong công cuộc đổi mới, xây
dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm thực hiện thành
công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá Thủ đô. Trong đó, cần tập trung củng cố,
kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền
các cấp từ thành phố tới cơ sở; đẩy mạnh
công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải
cách thủ tục hành chính, thể chế hành chính,
cải cách tổ chức bộ máy và cán bộ; tiếp tục
đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ các
cấp, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể,
đồng thời xác định rõ trách nhiệm, quyền
hạn của người đứng đầu.
Nhìn lại những thành quả và cả thiếu sót,
khuyết điểm, từ những bài học kinh nghiệm
đúc kết trong thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo của
cấp uỷ đảng, chính quyền Thành phố trong
chặng đường 20 năm đổi mới, từ yêu cầu,
nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong những
năm tới, nhất là sau khi thực hiện Nghị quyết
của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành
chính của Thủ đô Hà Nội; đòi hỏi Đảng bộ và
nhân dân Thủ đô phải có cách nghĩ mới, cách
làm mới, đặc biệt là đòi hỏi quyết tâm mới,
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức,
phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ
đảng và chính quyền Thành phố trên cơ sở
thống nhất một hướng đi, một mục tiêu và sự
đồng thuận, sự vào cuộc để triển khai các
công việc phải làm, thiết thực tiến tới kỷ
niệm một cách xứng đáng nhất sự kiện
thiêng liêng của cả dân tộc: Kỷ niệm 1000
năm Thăng Long - Hà Nội.
Tài liệu tham khảo
[1] Thành uỷ Hà Nội, Văn kiện Đại hội đại biểu lần
thứ XIV Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Hà Nội, 2006.
[2] Phùng Hữu Phú (chủ biên), Hai mươi năm đổi
mới ở thủ đô Hà Nội, định hướng phát triển đến
năm 2010, NXB Hà Nội, 2006.
Renewing the communist Party’s leadership method
for the political system in Hanoi city
Vu Trong Lam

National Political Publishing House,
24 Quang Trung, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

During the last 20 years of reform (doi moi) process, the Communist Party’s Committee,
government and people of Hanoi have overcome many difficulties and challenges to obtain great
achievements in all aspects, creating new strengths, potentials, and appearance for the Capital.
The accomplishments of Hanoi have contributed significantly into the general success of the
V.T. Lâm / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 218-223
223

whole country. These achievements can be attributed to many factors, among which is the fact
that Hanoi Committee Party’s Committee has emphasized the importance of and insisted on the
renewal of Committee Party’s leadership method for the operation of Hanoi political system.
These continuous efforts help to strengthen the leadership capacity and militant spirit of the
Committee Party’s Committee; further improve the management role and performance of the
government; and promote the effectiveness of the Fatherland Front and mass organizations at all
levels. However, in comparison with demands and targets set forth, the renewal of Hanoi
Committee Party Committee’s leadership method for the political system has still acquired
shortcomings and weaknesses. This article is an analysis of successes and failures in the guidance
and leading of Hanoi Committee Party’s Committee and Government during the last more than
20 years of “doi moi”, and draws valuable lessons for the Capital’s process of industrialization
and modernization in the coming years.


Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Báo cáo " Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở thành phố Hà Nội " ppt