công thức tính nhanh số đồng phân

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu công thức tính nhanh số đồng phân

CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN
1) Số đồng phân ancol đơn chức no C
n
H
2n+2
O:
Công thức:
2) Số đồng phân andehit đơn chức no C
n
H
2n
O:
Công thức:
3) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no C
n
H
2n
O
2
:
Công thức:
4) Số đồng phân este đơn chức no C
n
H
2n
O
2
:
Công thức:
5) Số đồng phân amin đơn chức no C
n
H
2n+3
N:
Công thức:
6) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:
Công thức:
7) Số đồng phân ete đơn chức no C
n
H
2n+2
O:
Công thức:
8) Số đồng phân xeton đơn chức no C
n
H
2n
O:
Công thức:
9 ) S ố đ ồ n g p h â n a n k a n : C
n
H
2n+2
= 2
n-4
+ 1 (3<n<7)
10) Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen : C
n
H
2n-6
= (n-6)
2
(6<n<10)
11) Đồng phân phenol đơn chức: C
n
H
2n-6
O = 3
n-6
(6<n<9)
12) Công thức tính số đi, tri, tetra… n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau :
Số n peptitmax = x^n
Ví dụ : Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin ?
Số đipeptit = 2^2 = 4
Số tripeptit = 2^3 = 8
- Download tài liệu học tập tại, xem Video bài giảng tại : http://aotrangtb.com
Số ancol C
n
H
2n+2
O = 2
n-2
(n<6)
Số andehit C
n
H
2n
O = 2
n-3
(n<7)
Số axit C
n
H
2n
O
2
= 2
n-3
(n<7)
Số este C
n
H
2n
O
2
= 2
n-2
(n<5)
Số amin C
n
H
2n+3
N = 2
n-1
(n<5)
n
2
(n+1)
Số trieste =
2
(n-1)(n-2)
Số ete C
n
H
2n+2
O = (2<n<5)
2
(n-2)(n-3)
Số ete C
n
H
2n
O = (3<n<7)
2

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu công thức tính nhanh số đồng phân