Ke hoach phong chong tham nhung nam 2014

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Ke hoach phong chong tham nhung nam 2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
___________________
Số: 03/KH-THCS-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________

Đạ Long, ngày 23 tháng 01 năm 2014
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014
Của trường THCS Đạ Long
___________________________________
Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-SGDĐT-TTr ngày 20/01/2014 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 2014 của
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-PGDĐT ngày 22/01/2014 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 2014 của Ngành
Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông. Trường THCS Đạ Long xây dựng kế
hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, xác định đây
là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của đơn vị theo kết luận
số 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
và Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 12/09/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp
tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu đơn vị,
đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí (THTKCLP), kiên quyết ngăn ngừa không để xảy ra trong
phạm vi nhà trường.
3. Duy trì công tác PCTN, THTKCLP thường xuyên, liên tục, có biện
pháp chặt chẽ không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi
nhiệm vụ.
4. Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi các hành vi tham nhũng, lãng phí; loại bỏ
dần các sơ hở, điều kiện phát sinh tham nhũng ở trong đơn vị. Góp phần xây
dựng bộ máy quản lý Nhà nước, quản lý giáo dục ở trong trường học, đảm bảo
nhà trường trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức cần kiệm, liêm chính, lành mạnh hóa các quan hệ xã
hội thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử
lý tham nhũng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
5. Chủ động trong công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt
động PCTN của cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền, đồng thời tập trung
chỉ đạo, phối hợp hoạt động với cơ quan có thẩm quyền nhằm xử lý kịp thời
1
các hành vi tham nhũng, các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham
nhũng trong nhà trường.
II. Nội dung
1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục các qui định pháp luật
về phòng, chống tham nhũng. Trong đó tập trung quán triệt, phổ biến Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định
hướng dẫn thi hành.
Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, công chức, viên chức và
phụ huynh học sinh hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
về phòng, chống tham nhũng, tạo dư luận phê phán mạnh mẽ hành vi tham
nhũng. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các qui định pháp
luật về phòng, chống tham nhũng, các đơn vị chú ý tiếp tục thực hiện một số
công việc sau:
+ Tiếp tục hoàn thiện tủ sách (hoặc góc pháp luật) trong thư viện, phòng
đọc sách của đơn vị.
+ Kết hợp các cuộc họp của đơn vị để tuyên truyền, quán triệt gắn với
việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc
vận động "Hai không" của ngành.
+ Phổ biến các qui định về công khai, minh bạch, về thực hiện qui chế dân
chủ ở cơ sở,
2. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
2.1. Công tác cải cách hành chính
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là về cải cách thủ tục hành
chính. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản
lý, điều hành, thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, đơn giản thủ tục hành
chính theo đề án 30 của Chính phủ, loại bỏ các thủ tục không cần thiết nhằm
nâng cao hiệu quả giải quyết các công việc, đồng thời hạn chế tình trạng phiền
hà nhũng nhiễu. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố
cáo phải thực hiện đúng theo qui định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đối với
các đơn thư tố cáo liên quan đến các hành vi tham nhũng cần được ưu tiên xử lý
kịp thời theo qui định của pháp luật.
2.2. Thực hiện nghiêm túc các qui định về công khai, minh bạch trong
hoạt động của cơ quan, tổ chức theo qui định của Luật phòng, chống tham
nhũng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2.1. Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan
Phải duy trì thường xuyên và tổ chức có hiệu quả trong việc công khai,
minh bạch trong hoạt động của cơ quan theo qui định.
2.2.3. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ
2
Tổ chức thực hiện các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động,
chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo
đúng quy trình, thủ tục, dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật. Tiếp tục
thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức theo
qui định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ Quy định danh mục
các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ,
công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP.
2.2.4. Xây dựng qui tắc ứng xử văn hoá cơ quan công sở, đạo đức
Nhà giáo
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày
26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công
chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Quyết định số
16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định
đạo đức Nhà giáo. Kiểm tra, rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ,
ban hành mới các quy định phù hợp với các văn bản quy định hiện hành và các
quy định của Luật PCTN, THTKCLP.
2.2.5. Công khai minh bạch trong công tác XDCB, mua sắm tài sản
công, tài chính ngân sách và các khoản đóng góp
Tổ chức thực hiện đúng quy định của cấp có thẩm quyền trong công tác
xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản
lý và sử dụng ngân sách (thu phí, lệ phí, các nguồn vốn của các dự án, chương
trình và các quỹ - gồm cả những quỹ do nhân dân đóng góp); thanh quyết toán
tài chính (gồm cả vốn đầu tư xây dựng cơ bản); định giá, đấu giá, thanh lý tài
sản, Tổ chức công khai tài chính theo quy định hiện hành.
Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai công sở.
Thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có. Hàng năm tổ
chức kiểm kê quỹ đất và thực hiện công khai theo quy định.
2.2.6 Công tác xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ
Thực hiện tốt chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh
phí, tài sản công; Quy chế quản lý tài chính, tài sản; Quy chế chi tiêu nội bộ theo
quy định.
Tiến hành rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đang áp dụng tại cơ
quan, tổ chức, đơn vị mình. Trên cơ sở rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
đang áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để điều chỉnh, bổ sung cho phù
hợp và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi những tiêu chuẩn, định
mức do Nhà nước ban hành hiện không phù hợp.
Xử lý nghiêm các sai phạm trong việc thực hiện các qui định về chế độ,
định mức, tiêu chuẩn, lợi dụng sơ hở trong các qui định về tiêu chuẩn, định mức
về vụ lợi.
2.2.7. Về minh bạch tài sản, thu nhập
3
Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định theo
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ và Thông tư số
08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Quản lý, lưu trữ
bản kê khai tài sản, thu nhập theo hồ sơ CBCC đúng quy định.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật
phòng, chống tham nhũng, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng
Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ, nội dung kiểm tra bao gồm kiểm
tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc
quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí, tài sản cơ quan, kiểm tra việc thực thi
nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo của công
dân theo quy định của pháp luật. Tập trung giải quyết nhanh, kịp thời và dứt điểm
những đơn thư liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí (nếu có).
Nhà trường tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với các tổ chức
đoàn thể, cá nhân trong việc thực hiện các qui định pháp luật về phòng, chống
tham nhũng năm 2014. Nội dung kiểm tra đi sâu vào từng việc cụ thể theo qui
định của Luật phòng, chống tham nhũng, kết luận rõ những việc làm được và
chưa làm được, kiến nghị các biện pháp khắc phụ và xử lý theo qui định hiện
hành.
III. Tổ chức thực hiện
1. Các tổ chức đoàn thể, các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm xây
dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2014 và triển khai thực hiện có
kết quả nhằm ngăn ngừa tham nhũng xảy ra ở đơn vị.
2. Đảng viên, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
trong nhà trường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chấp hành đầy
đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và về
PCTN nói riêng; có biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng; kịp thời động
viên, biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng
các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.
3. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật (bằng các hình thức khác
nhau: Giáo dục môn học, ngoại khóa, …) về phòng, chống tham nhũng cho cán
bộ, công chức, viên chức và học sinh; xây dựng làm phong phú tủ sách pháp luật
trong nhà trường.
4. Các bộ phận công tác có trách nhiệm đôn đốc thực hiện và đưa vào
chương trình kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2013-2014 và năm 2014 nội
dung kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham
nhũng, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
5. Quy định về báo cáo:
- Kết quả thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng được
đưa vào thành một nội dung báo cáo trong công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị
4
trường học và thiết lập hồ sơ, tài liệu liên quan, đưa vào lưu trữ theo quy định.
Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
- Công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, được Đảng,
Nhà nước, Chính phủ xác định tầm chiến lược và quán triệt triển khai thực hiện
thông qua Nghị quyết, Luật, cần phải được thực hiện một cách thường xuyên,
liên tục và có kế hoạch.
Nhà trường yêu cầu các tổ chức đoàn thể, các bộ phận chuyên môn tổ
chức triển khai thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc,
chưa rõ, phản ánh về ban lãnh đạo nhà trường, xem xét đề xuất giải quyết, nhằm
thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác PCTN năm 2014 và đảm bảo đúng các
quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Đảng ủy xã (b/c);
- UBND xã (b/c);
- Chi bộ (b/c);
- Các đoàn thể, TCM; (t/h)
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn
5

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Ke hoach phong chong tham nhung nam 2014